Pääkaupunkiseudun opiskelijoiden World Student Capital -verkosto on julkistanut 3.12.2015 Opiskelijan kaupunki -tutkimuksen, josta selviää, millaisen kaupunkiympäristön nykyopiskelijat haluaisivat. Tutkimuksen on tehnyt Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiö Otus yhteistyössä pääkaupunkiseudun kuntien, korkeakoulujen, WSC-verkoston, opiskelijoiden asuntosäätiö Hoasin sekä HSL:n kanssa. World Student Capital -verkostoon (WSC) kuuluvat pääkaupunkiseudun ylioppilas- ja opiskelijakunnat ja se edustaa noin 100 000 korkeakouluopiskelijaa.

Opiskelijan kaupunki -tutkimuksen aineistona on käytetty Otuksen vuodenvaihteessa 2014–2015 toteuttamaa, korkeakouluopiskelijoille suunnattua valtakunnallista Opiskelijabarometri-kyselyä sekä keväällä 2015 toteutettua kaupunkiaiheista erilliskyselyä. Pääkaupunkiseudulta tutkimukseen vastasi lähes 2000 opiskelijaa. Aineisto on tilastollisesti edustava.

Joka kolmannen opiskelijan lähipiirissä on kärsitty asunnottomuudesta

Opiskelijat kaipaavat pääkaupunkiseudulle ennen kaikkea lisää kohtuuhintaisia asuntoja. Yli 90 prosenttia vastaajista ilmoitti hinnan tärkeimmäksi asunnonhaun kriteeriksi. Opiskelijoiden asumiskustannukset pääkaupunkiseudulla ovat keskimäärin 560 euroa kuussa; suurin osa alueen opiskelijoista asuu yksityisessä vuokra-asunnossa eikä opiskelija-asunnoissa.

Muita merkittäviä tekijöitä asunnon valinnassa ovat hyvät liikenneyhteydet, kaupungin keskustan läheisyys sekä oman kampuksen läheinen sijainti.
Huomattavalla osalla opiskelijoita on kokemuksia asunnottomuudesta. Kahdeksan prosenttia on ollut itse asunnoton opiskeluaikanaan, ja yli kolmanneksen lähipiirissä on joku, joka on kärsinyt asunnottomuudesta. Lisää opiskelija-asuntoja toivotaan etenkin Otaniemeen, Kalasatamaan, Lauttasaareen, Jätkäsaareen ja Tikkurilaan.

Autot pilaavat kaupungin – 90 % opiskelijoista toivoo lisää pyöräbaanoja

Yksityisautoilu ei ole opiskelijoiden suosiossa: vastaajista 80 % käytti autoa harvoin tai ei koskaan. Lisäksi yksityisautoilua pääkaupunkiseudulla rajoittaisi 65 % opiskelijoista.

Pyöräily olisi mieluisin liikkumismuoto jopa kolmannekselle opiskelijoista. Se koetaan pääkaupunkiseudulla kuitenkin liian hankalaksi ja turvattomaksi, ja vain noin joka kymmenes opiskelijoista pyöräilee päivittäin. Uusia kevyen liikenteen väyliä ja baanoja kaipasi 90 prosenttia vastaajista – etenkin Hämeentien ja Länsiväylän pyöräily-yhteyksiin toivottiin parannuksia.

Kaupungeista vetovoimaisia tekevät opiskelijoiden mielestä mahdollisuus liikkua kätevästi ilman autoa sekä puistot ja viheralueet. Helsingissä houkuttelevimpia tekijöitä ovat lisäksi työllistymismahdollisuudet ja kulttuuritarjonta. Espoo koettiin rauhalliseksi, turvalliseksi ja lapsiystävälliseksi, mutta kaupunkia moitittiin myös liikenteen huonosta sujuvuudesta. Vantaata pidettiin niin ikään lapsiystävällisenä, mutta kaupunki miellettiin myös turvattomaksi ja kulttuuritarjonnaltaan heikoksi.  Valmistumisen jälkeen opiskelijat haluaisivat asua etenkin Helsingin tiheässä kantakaupungissa.

Opiskelijan kaupunki -tutkimuksen tarkoituksena on ollut kerätä tietoa ja näkemyksiä pääkaupukiseudun kehittämiseen enemmän opiskelijaystävälliseen suuntaan suoraan opiskelijoilta itseltään. Hankkeen internet-kyselyissä opiskelijat pääsivät perinteisen asumiseen, kaupunkiympäristöön ja viihtyvyyteen pureutuvan nettikyselyn ohella esittämään ideansa ja kohdistamaan kehittämistoiveensa kartalle. Tiedonkeruussa hyödynnettiin uudenlaista karttapohjaista kyselyä, jossa kehittämisideat ja tunnistetut ongelmakohdat on mahdollista paikantaa koordinaattipisteinä annettuihin vastauksiin.

Tiedonkeruun pilotointi toteutettiin keväällä 2015 lähettämällä kyselylinkki sähköpostitse tilastollisesti edustavalle otokselle pääkaupunkiseudun korkeakoulujen opiskelijoita, ja siihen vastasi 710 opiskelijaa. Syksyllä jatkojalostettu ja erityisesti karttadataan keskittyvä kysely avattiin kaikkien aiheesta kiinnostuneiden pääkaupunkiseudun korkeakouluopiskelijoiden vastattavaksi ja vastauksia saatiin noin 1000 lisää.

Tiedonkeruun toteutuksesta on yhteistyössä hankekumppanien kanssa vastannut Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiö Otus, joka on tullut tunnetuksi muun muassa valtakunnallisesta Opiskelijabarometrista ynnä muista opiskelijan arkea, toimeentuloa ja opintoja käsittelevistä ajankohtaisista tutkimuksista. Otus tuo mukanaan hankkeeseen vahvan kyselytutkimusten toteuttamisen ja menetelmällisen osaamisensa, ja on vastannut tutkimusaineistojen hallinnoinnista ja analysoinnista.

Tutkimusta rahoittaneet opiskelijajärjestöt:

 • Helsingin yliopiston ylioppilaskunta HYY
 • Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta METKA
 • Aalto-yliopiston ylioppilaskunta AYY
 • Haaga-Helia ammattikorkeakoulun opiskelijakunta HELGA
 • Svenska handelshögskolans Studentkår SHS
 • Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta HUMAKO

Tutkimusta rahoittaneet yhteistyökumppanit:

 • Helsingin seudun liikenne HSL
 • Helsingin seudun opiskelija-asuntosäätiö HOAS
 • Helsingin yliopisto
 • Helsingin kaupungin tietokeskus
 • Espoon kaupunki
 • Metropolia Ammattikorkeakoulu
 • Haaga-Helia ammattikorkeakoulu
 • Aalto-yliopisto