Gemensamma målsättningar för en bättre huvudstadsregion:

 

1) Sänk boendekostnaderna – mera stad i huvudstadsregionen! Vi efterlyser större ambitioner i fråga om social bostadsproduktion. Nyproduktionen av studentbostäder måste öka i huvudstadsregionen, så att det årligen byggs minst 500 nya studentbostäder och minst 3000 ARA-hyresbostäder. Antalet studentbostäder som byggs i närheten av campusområdena måste öka betydligt. Genom att bygga tätt och göra förnuftig trafikplanering kan man ändå bevara värdefulla rekreationsområden; exempelvis i Helsingfors äter trafiklederna upp 25 procent av markytan. Normerna för antalet parkeringsplatser måste luckras upp betydligt för studentbostäder. En rimlig norm kunde vara 1 bilplats per 1000 kvadratmeter våningsyta.

 

2) Smidig trafik, korta resor. Planeringen av markanvändning och kollektivtrafik måste göras över kommungränserna och allt större vikt måste läggas på spårtrafiken; stora helheter bör finansieras och planeras centraliserat. Kollektivtrafikens andel av tvärtrafiken i huvudstadsregionen bör stiga till 30 procent fram till år 2025. Det målet förverkligas effektivast genom att man styr trafikströmmarna till spårtrafiken och börjar bygga mera bostäder i områden som är tillgängliga med spårtrafik. På så sätt blir det också lättare för studenterna att röra sig mellan campusområdena. Det behövs också ett enhetligt nätverk av cykelleder och mera cykelvägar i huvudstadsregionen.

 

3) Världens bästa stad att leva och studera i – god service åt alla. Man måste kunna trygga service, hälsovård och välmående speciellt för unga och låginkomsttagare, exempelvis studerande. För att motarbeta sociala problem och hälsoproblem måste huvudvikten ligga på förebyggande åtgärder, till exempel måste tillgången till mentalvårdstjänster med låg tröskel förbättras avsevärt. Den första vårdkontakten måste kunna fås inom en månad från det att man har sökt sig till vård. Situationen för studerande med familj måste förbättras genom att man i huvudstadsregionen inför dagvård på deltid, som skulle innebära att man kan studera och gå på föreläsningar utan att förlora rätten till hemvårdsstöd. All service måste vara tillgänglig på tre språk.